Вижте всички социални проекти, които се предоставят в Дупница с услуги, условия и контакти

Община Дупница публикува всички социални проекти, които се реализират на територията на града и селата. Справката е с видовете услуги, информация за тях, както и лицата за контакт, при възникнали въпроси и интерес от нуждаещи се да ги ползват – също са публикувани.
1. Център за обществена подкрепа ”За да има щастие в детските очи”, гр. Дупница, ул. ” Велико Търново” № 2 – капацитет 20 места, услугите, които се предоставят са реинтеграция на деца и младежи; осигуряване на подходяща семейна среда; подкрепа за самостоятелен живот и социално включване в общността; подготовка за разпит и разпит в подходяща, щадяща детето обстановка – „синя стая”; превенция на изоставянето; превенция на насилието и отклоняващо се поведение; превенция на отпадане от училище; подкрепа формиране на умения за самостоятелен живот и интегриране в общността на младежи, напускащи ДДЛРГ; организиране и провеждане на обучения и тренинги за кандидати за приемни родители и кандидат осиновители; осигуряване на професионална и квалифицирана помощ на деца в риск и техните семейства и др. Потребители на услугата са деца от 0 до 18 години в риск и техните семейства .
Лице за контакт: Димитър Шопов – Директор на ЦОП „За да има щастие в детските очи“ – GSM: 0877968832.

2. Център за обществена подкрепа, гр. Дупница, ул. ” Солун” № 4 – капацитет 20 места, предоставя услуги, насочени към превенция на изоставяне; подкрепа на семейството при отглеждане на детето; работа с деца и родители за връщане в училище, консултации; услуги за деинституционализация и реинтеграция в семейството и др.
Лице за контакт: Димитър Шопов – Директор на ЦОП – GSM: 0877968832.

3. Център за социална рехабилитация и интеграция за деца /ЦСРИД/ гр. Дупница, пл. „Свобода“ № 1 – капацитет 40 места, предоставя социални услуги на деца от 3 до 18 годишна възраст с изоставане в развитието, с физически увреждания, с различна степен на умствени затруднения, с временни увреждания, с речеви затруднения и говорни недостатъци и др.
ЦСРИД гр. Дупница създава нова визия за ролята на социалните услуги в Общината, утвърждава нови модели и практики, доказва своите безспорни предимства при разрешаване на проблеми при децата с различни нарушения в развитието и техните семейства. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот.
Лице за контакт: Евелина Карабельова – Директор на ЦСРИ за деца – GSM: 0879523593.

4. Дневен център за деца с увреждания, гр. Дупница, ул. ”Велико Търново” № 8 – капацитет 20 места – Комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти.
Лице за контакт: Райна Хаджийска – Директор на ДЦДУ – GSM: 0889409905.

5. Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – гр. Дупница, ул. „Велико Търново“ № 35Б – капацитет 14 места – В Център за настаняване от семеен тип се осигурява на потребителите качество на живот, гарантиращо пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете и младеж в естествена за него среда чрез осигуряване на индивидуална грижа и подкрепа, в среда, близка до семейната. Основните приоритети, които се следват при предоставяне на социалната услуга, са насочени към задоволяване на основните жизнени потребности на децата от храна, подслон, сигурност, развитие, както и създаване на непрекъснати условия за тяхното надграждане.
Лице за контакт: Красимира Александрова – Директор на ЦНСТ за деца/младежи с увреждания – GSM: 0897831813.

6. Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – гр. Дупница, ул. „Солун“ № 4, ет. 4 – капацитет 20 места – Центърът предоставя комплекс от социални услуги в общността, които създават условия за цялостно обслужване на лицата с увреждания през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на техните ежедневни, здравни, образователни и рехабилитационни потребности, както и организация на свободното време и личните контакти. Прилагат се и двигателна рехабилитация, медицинско наблюдение и контрол, арттерапия, социално консултиране и психологични консултации.
Лице за контакт: Спаска Кечева – Директор на ДЦПЛУ – GSM: 0876467796.

7. Асистентска подкрепа – гр. Дупница, пл. „Свобода“ №1 – капацитет 138 потребители – Специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за самообслужване; движение и придвижване; промяна и поддържане на позицията на тялото; изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация.
Асистентската подкрепа се предоставя на:
– лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
– деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
Лице за контакт: Стефи Илиева – Началник Отдел „ЗСП“ в Община Дупница – GSM: 0879523584.

Социални услуги, местна дейност, предоставяни на територията на Община Дупница:
1. Домашен социален патронаж и диетично столово хранене /ДСП и ДСХ/ – гр. Дупница, ул. „Охрид“ № 3.
Дейността му се състои в следното:
– капацитет 220 места.
– комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна; поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя; съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при ползватели с увреждане; битови услуги и др.
– Лицата, ползващи услугите в системата на домашен социален патронаж, заплащат месечна такса в размер на 60 на сто от личните им доходи, но не повече от 110,00 лв. месечно.
– Ветераните от войните заплащат такса в размер на 30 на сто от личните им доходи.
Размерът на таксата покрива 50 на сто от реалната издръжка на 1 лице.
ДСП разполага с 2 автомобила за разнасяне на храна по домовете на обслужваните лица.
Лице за контакт: Габриела Христова – Директор на ДСП и ДСХ – Дупница – GSM: 0879523587.

1.1. Диетичен стол.
Нуждаещите се от диетично хранене, с поставена диагноза и лекарско предписание, след като подадат молба и всички необходими документи, се зачисляват към диетичния стол.
Таксата, която заплащат диетично столуващите, е в размер на 2,50 лв.
Лице за контакт: Габриела Христова – Директор на ДСП и ДСХ – Дупница – GSM: 0879523587.

2. „Социална кухня” към Министерство на отбраната
Между Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” и Община Дупница е сключен договор с предмет „Обслужване на социална кухня гр. Дупница” със срок на изпълнение до месец май 2021 год.
Домашният социален патронаж към Община Дупница ежедневно приготвя и доставя обяд, включващ супа, основно ястие и хляб на 40 души от следните целеви групи: пенсионирани военнослужещи, ветерани, военноинвалиди и военнопострадали. Община Дупница участва в обявената през месец октомври 2020 год. обществена поръчка от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” и предстои предоставянето на социалната услуга да бъде удължено за период от още 2 години.
Лице за контакт: Габриела Христова – Директор на ДСП и ДСХ – Дупница – GSM: 0879523587.

3. Механизъм лична помощ
От 01.09.2019 г. Община Дупница успешно стартира предоставянето на механизма „Лична помощ“ по реда на Закона за личната помощ с 42 ползватели и 42 лични асистенти, с които са сключени трудови договори, съобразно определените месечен брой часове в издадените от Дирекция „Социално подпомагане“ – Дупница направления за включване в механизма „Лична помощ“.
Към 01.03.2021 г. ползватели на механизма „Лична помощ“ са общо 281 лица, като са обхванати всички населени места на територията на Община Дупница.
Към 01.03.2021 г. в Община Дупница по реда на Закона за личната помощ са сключени трудови договори с 382 лични асистенти, като активните към момента трудови договори са 281.
Ползвател на лична помощ може да бъде:
– човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;
– дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ.
В Община Дупница ежедневно се приемат заявления-декларации за включване в механизма лична помощ и заявления-декларации за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ.
Лице за контакт: Стефи Илиева – Началник Отдел „ЗСП“ в ОбА Дупница – GSM: 0879523584.

Социални проекти, реализиращи се на територията на Община Дупница

Центърът в жк.Дупница.


1. Проект “Алтернатива за ранно детско развитие”.
По Проект “Алтернатива за ранно детско развитие”, финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.004 «Услуги за ранно детско развитие» по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, от 01.11.2016 год. е разкрит Център за ранно детско развитие с адрес гр. Дупница, пл. „Свобода” № 1. Общият размер на бюджета на Проекта към момента е 1 896 091,43 лв. През месец ноември 2020 год. към Договора за безвъзмездна финансова помощ е подписано Допълнително споразумение № 03, с което срока на Проекта е удължен до края на 2021 година и са отпуснати допълнително средства в размер на 397 454,05 лв.
Целта на Проекта е превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие и чрез подкрепа за дейността на интегрираните услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.
Към Център за ранно детско развитие се предоставят следните социални услуги в общността:
– Услуга „Ранна интервенция на уврежданията” – с капацитет до 30 деца с увреждания от 0 до 7 години;
– Услуга „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания и деца със специални потребности” – капацитет до 30 деца с увреждания и деца със специални потребности, подлежащи на записване в първи клас;
– Услуги „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” – капацитет до 300 семейства;
– Услуга „Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията” – капацитет до 500 потребители – родители/близки на новородени и на малки деца;
– Услуга „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” – капацитет до 30 деца;
– Услуга „Семеен център за деца от 0 до 3 г.”.
Към 31.12.2020 год. броят на обхванатите по Проекта потребители е 805 деца и техните семейства.
Лице за контакт: Борислав Борисов – Управител на ЦРДР – GSM: 0879523578.

Проект „Дом и подкрепа за всяко дете“.
Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.019-0009-C01“, по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, финансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд (ЕСФ).
Стойност на проекта: 978 774,88 лева
Срок на изпълнение: до 16.12.2023 година
Общата цел на проекта е създаване и реализиране на устойчив модел за деинституционализация на грижите за деца, лишени от родителски грижи и деца в риск, чрез предоставяне на нови резидентни услуги в Община Дупница – Център за настаняване от семеен тип за деца, гр. Дупница, ул. „Втора“ № 11 и Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст, гр. Дупница, ул. «Втора» № 15.
В Център за настаняване от семеен тип за деца чрез създаване на среда близка до семейната, децата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. В Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст услугите се разделят основно на два вида: услуги за посрещане на основните жизнени потребности и услуги за надграждането им.
Лице за контакт: Красимира Александрова – Ръководител на ЦНСТ за деца и ПЖ за деца – GSM: 0897831813.

Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Дупница“.
Проект BG05M9OP001-2.040-0101-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Дупница“, процедура № BG05M9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Стойност на проекта: 324 785,12 лева.
Основната цел на проекта е предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора в Община Дупница. Toй стартира на 14.10.2019 г. с общ брой потребители 123, зададени по индикатор. Общият брой назначен персонал е 28.
В периода 14.10.2019 г. до 14.10.2020 г. общият брой на потребителите, обслужени по “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Дупница – Компонент 2”, е 185. От 15.10.2020 г. с Допълнително споразумение № 2 към Договор № BG05M9OP001-2.040-0101-C1 стартира проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Дупница – Компонент 4” с общ брой потребители 123, зададени по индикатор. Общият брой назначен персонал е 22.

Проект BG05M9OP001-2.101-0047-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Обща стойност на проекта: 340 260,00 лева, безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.101-0047-C01.
Главна цел на проекта: Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за справяне с извънредната ситуация и преодоляване на последиците от коронавируса. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).
Начало: 16.03.2020 г.
Край: 31.03.2021 г.

Проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Дупница – Компонент 3” стартира на 22.04.2020 г. с общ брой потребители 212, зададени по индикатор.

На длъжността «социален асистент» по Проекта са назначени 37 лица.
Лице за контакт: Нина Александрова – Ръководител Проект – GSM: 0879523575.

Финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Дупница
С Решение № 55 от 26.04.2012 г. на Общински съвет-Дупница е приет Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Дупница /изм. и доп. с Решение № 46/29.03.2019 г./.
През 2020 г. за финансово подпомагане са кандидатствали 14 семейства. Подадените документи са разгледани от Комисия и всички кандидати са одобрени. Гласуваните средства в размер на 2000,00 лв. на семейство са изплатени. Всички документи се разглеждат при строга конфиденциалност.
Сумата, предвидена за календарната 2021 г., от бюджета на Община Дупница за този вид дейност е 30 000.00 лева.
Лице за контакт: Нина Александрова – Гл. специалист „Социална политика“ в ОбА Дупница – GSM: 0879523575.

Отпускане на средства за еднократна финансова помощ на граждани от Община Дупница
С Решение № 88 от 20.07.2018 год. на Общински съвет-Дупница е приета Наредба за реда и начина на отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Дупница.
През календарната 2020 г. в Община Дупница са постъпили 50 заявления за отпускане на средства за еднократна финансова помощ на граждани от Община Дупница. 14 от подадените заявления не отговарят на заложените в Наредбата критерии. По останалите заявления са изготвени и обобщени доклади, които са внесени за разглеждане от Постоянната комисия по зравеопазване, социална политика и етнически въпроси към Общински съвет Дупница. Комисията е одобрила 16 лица за еднократна финансова помощ, на останалите е даден мотивиран отказ.
Сумата, предвидена в бюджета на Община Дупница за 2021 год. за еднократна финасова помощ на граждани от Община Дупница, е в размер на 10 000,00 лв.
Лице за контакт: Нина Александрова – Гл. специалист „Социална политика“ в ОбА Дупница – GSM: 0879523575.

Триажен кабинет
Той е създаден по предложение на Кризисния щаб към Община Дупница, с цел подпомагане работата на натоварените лекарски екипи от Общинската болница и Спешния център в гр. Дупница. На Триажния кабинет е извършен ремонт на стойност над 5 000,00 лв. със средства на Община Дупница. Триажният кабинет стартира дейността си от началото на месец ноември 2020 год. Издръжката и възнагражденията на медицинския и немедицински персонал се осигуряват изцяло от Община Дупница.
Лице за контакт: Нина Александрова – Гл. специалист „Социална политика“ в ОбА Дупница – GSM: 0879523575.

Print Friendly

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien