Утре сесия на Общински съвет Дупница. Продължава сагата с управителя на болницата

Утре 27 март от 10:00 часа Общински съвет Дупница, ще проведе редовно свое заседание. 18-точки са включени в дневния ред на сесията. Една от точките, която се очаква да предизвика дебати е свързана с решение за провеждане на нов конкурс за възлагане на управлението на МБАЛ “Свети Иван Рилски” ЕООД, защото се оказа, че сегашния шеф д-р Таушански е нелигитимен. Припомняме, че здравната комисия към ОбС е разгледала жалбата на другия участник в конкурса Даниела Ильова и ще предложи на 33-мата избранници да уважи жалбата и предприеме процедура по нов, трети избор на Управител. Причината, поради която за 3-и път ще се стигне до избор е липсата на магистър по медицина в изборната комисия. Според комисията, д-р Първан Дангов не е отговарял на това условие и това на практика превръщало изборът на д-р Таушански в нелегитимен. Предложението на Здравната комисия е да бъде проведен конкурс през месец май.  В продължение на 7 месеца д-р Таушански нямаше сключен договор за управление. На 10 октомври миналата година, до кмета на Общината инж.Чимев бе внесено писмко от зам.председателя на ОбС-Дупница Силвия Овчарченска, която информира кмета, че има внесена жалба и Общински съвет ще я разгледа и ще се произнесе. Преди близо 2 седмици, Чимев поиска отговор от Председателя на ОбС-Дупница Костадин Костадинов, защо тази жалба все още не е разглеждана. В крайна сметка сагата ще продължи в утре. Друга интересна точка е под номер три в дневния ред и е свързана с приемане на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на Община Дупница.

Дневен ред

1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на средносрочната бюджетна прогноза на Община Дупница за периода 2016 – 2018 г. /вх. № 176/12.03.2015г./

2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Крайници. /вх. № 177/12.03.2015г./

3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на Община Дупница. /вх. № 178/13.03.2015г./

4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Изменение на т. 5 от Решение № 162/21.12.2012 г., взето по Протокол № 17/21.12.2012 г. и изменено с Решение № 119/08.08.2014 г. по Протокол № 12/08.08.2014 г. на Общински съвет Дупница. /вх. № 182/16.03.2015г./

5. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Допускане на изменение на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР), с който се изменя уличната регулация на улица с осови точки 123-:-124 (поземлен имот с идентификатор 87727.602.365 по кадастралната карта на с. Яхиново) до кв.24 и кв. 46 по регулационния план на с. Яхиново, откъм УПИ XXIII-197 (поземлен имот с идентификатор 87727.202.73) в кв. 24 и поземлен имот с идентификатор 87727.13.9 по кадастралната карта на с. Яхиново, одобрена със Заповед № 300-5-58/05.08.2004 г. на ИД на АГКК. /вх. № 183/16.03.2015г./

6. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне от общинският съвет на земя от общинския поземлен фонд в изпълнение на задълженията си по § 27, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на ПИ № 080015 в землището на с. Кременик, м. “Коричето”, Община Дупница. /вх. № 184/16.03.2015г./

7. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Учредяване на право на прокарване по съществуваща улица на кабелна линия СрН 20 kV с дължина на трасето 5.62 м във връзка с изграждане на строеж: “Нов БКТП 20/0.4 kV и кабелни линии СрН 20 kV (с дължина на трасето 11.00м) – външно електрозахранване на едроплощен хипермаркет “Кауфланд” с обслужваща инфраструктура”, с местонахождение: урегулиран поземлен имот (УПИ) VII – за обществено обслужване и паркинг, кв. 124 по регулационния план на гр. Дупница, одобрен със Заповед № 977/28.06.1993 г., изменен със Заповед № 2170/28.10.2010 г. и Заповед № 962/16.06.2014 г. на Кмета на Община Дупница (поземлен имот с идентификатор 68789.608.463 по кадастралната карта на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на ИД на АГКК), с административен адрес на имота: гр. Дупница, ул. “Свети Иван Рилски” № 96”А”. /вх. № 186/17.03.2015г./

8. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Изменение на т. 1 от Решение № 53/25.04.2014 г., взето по Протокол № 8/25.04.2014 г. на Общински съвет Дупница. /вх. № 188/18.03.2015г./

9. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разкриване на социалната услуга “Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания” в Община Дупница, като делегирана от държавата дейност. /вх. № 189/18.03.2015г./

10. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) за разширяване на определената площадка с Решение № КЗЗ-20/27.10.2011 г. на Комисия за земеделските земи на поземлен имот 000211 с присъединяване на поземлен имот 000209, м.”Реката” в землището на с. Блатино, след промяна предназначението му от земеделска земя за неземеделски нужди. /вх. № 191/19.03.2015г./

11. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Дупница за 2014 г. /вх. № 192/19.03.2015г./

12. Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет – Дупница, относно Вземане на Решение за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на МБАЛ “Свети Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница. /вх. № 193/19.03.2015г./

13. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 04220.12.57, по кадастралната карта на село Бистрица, местност “Садичица”, с площ 3 629 квадратни метра. /вх. № 194/19.03.2015г./

14. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 87727.16.383 по кадастралната карта на село Яхиново, местност “Ливадите”, с площ 3 978 квадратни метра. /вх. № 195/19.03.2015г./

15. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 87727.16.367, по кадастралната карта на село Яхиново, местност “Джерманче”, с площ 3 096 квадратни метра. /вх. № 196/19.03.2015г./

16. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 87727.16.362 по кадастралната карта на село Яхиново, местност “Ливадите”, с площ 8 431 кв.м. /вх. № 197/19.03.2015г./

17. Докладна записка от д-р Матей Николов Попниколов – общински съветник и председател на ПК по здравеопазване, социална политика и етнически въпроси, относно Отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 400.00 /четиристотин/ лева на Мариана Кирилова Асенова, живуща в гр. Дупница, ж.к. “Дупница”, бл. 2, ет. 9, ап. 49. /вх. № 198/19.03.2015г./

18. Докладна записка от д-р Матей Николов Попниколов – общински съветник и председател на ПК по здравеопазване, социална политика и етнически въпроси, относно Отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 500.00 /петстотин/ лева на Йордан Борисов Дойчинов, живущ в общ. Дупница, с. Крайници, ул. “Иваило” № 6. /вх. № 199/19.03.2015г./

 

 

 

 

Print Friendly

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien