Общински съвет- Дупница откри процедура за съдебни заседатели

С Решение № 183/24.09.2021 г. от Протокол № 9/24.09.2021 г. на Общински съвет – Дупница, на основание чл.67, ал.1 и чл.68, ал.1 от ЗСВ обявява изискванията и критериите за кандидатите за съдебни заседатели съгласно изискванията на Закона за съдебната власт.
1.Изисквания към кандидатите:

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:
– да са на възраст от 21 до 68 години;
– да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
– да имат завършено най-малко средно образование;
– не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
– да не страдат от психически заболявания.
– да не са съдебни заседатели в друг съд;
– да не са общински съветници от съдебния район на Окръжен съд-Кюстендил;
– да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
– да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Окръжен съд-Кюстендил.
– да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към Окръжен съд-Кюстендил.

Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

– е съдебен заседател в друг съд;
– е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
– участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
– работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Съгласно чл.69, ал.1 и ал.2 от ЗСВ мандатът на съдебните заседатели е 4 години и започва да тече от датата на полагане на клетвата , като съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към същия съд.
Съгласно Решението на Общото събрание на съдиите от Апелативен съд гр. София за Община Дупница са определени 10 бр. съдебни заседатели към Окръжен съд-Кюстендил.

2. Начин и срок за провеждане на процедурата:

Общински съвет-Дупница обявява началото на процедурата за избор на съдебни заседатели и определя срок за подаване на документи до 21.10.2021 г., 17:30 часа в деловодството на Общински съвет – Дупница, гр.Дупница, пл.“Свобода“№1.
Комисия, определена с решение от ОбС ще извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели, съобразно изискванията на чл.67 от ЗСВ и чл.68, ал.3 от ЗСВ, като състави списък на допуснатите кандидати до изслушване.
Комисията ще публикува на интернет страницата на Община Дупница /в раздел “Общински съвет”/, най-малко 14 дни преди датата на изслушването на кандидатите по чл. 68а от ЗСВ, списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл.68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ.
Комисията ще представи в Общински съвет-Дупница доклад по чл.68а, ал.3 от ЗСВ, който ще се публикува на интернет страницата на Община Дупница/в раздел “Общински съвет”/, заедно с протокола от изслушването.
Кандидатите подават лично документите за участие в процедурата.

3.Необходими документи за кандидатстване:
– Заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение № 1/;
– Подробна автобиография, подписана от кандидата;
– Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
– Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
– Данни за контакт на две лица , към които Общински съвет да се обръща за препоръки /Приложение № 5/;
– Мотивационно писмо;
– Писмено съгласие /Приложение № 4/;
– Декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ /Приложение № 2/;
– Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16.07.1973 г. /кандидатите за съдебни заседатели, които са представили такъв документ в предходна процедура в Община Дупница, могат да не го представят/;
– Декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ /Приложение № 3/;

4. Място за подаване на документите: Община Дупница – пл. „Свобода” №1; ет.2, ст.26.

Print Friendly

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien