Община Дупница стартира подготовката на Инвестиционната си програма до 2020 г

Община Дупница стартира подготовката на Инвестиционната си програма до 2020 г Община Дупница уведомява заинтересованите страни и жителите на Община Дупница, че започва подготовката на Инвестиционната програма на град Дупница за изпълнението на местните политики за устойчиво градско развитие. Програмата се реализира в изпълнение на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”. Инвестиционната програма представлява средносрочен документ за реализацията на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Дупница (ИПВГР), разработен за финансовата рамка 2014-2020. Инвестиционната програма ще осигури механизъм за определяне на приноса и подкрепата на ОПРР 2014-2020 за цялостното изпълнение на ИПВГР на град Дупница. Програмата ще гарантира целенасоченост, фокусиране и концентриране на финансовите ресурси по съответните инвестиционни приоритети на процедурата за постигане на цялостно възстановяване и развитие на града и периферията му. Програмата допринася за изпълнението на национални, регионални, областни и общински стратегически документи, приоритети и потребности, в т.ч. и за постигане на целите на Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Програмата включва списък с индикативни основни проекти за финансиране чрез БФП и списък с индикативни резервни проекти, включени в Програмата за реализация на ИПВГР, одобрен от Управляващия орган на ОПРР. Инвестиционната програма се основава на реалните нужди за възстановяване и развитие на града и неговата периферия след проведени задълбочен териториален и демографски анализ на възможностите и предизвикателствата, както и стратегия за развитие на града и периферията му и е реалистична от гледната точна наличният капацитет за изпълнението й и наличния финансов ресурс. Програмата съдържа дългосрочна визия за развитието на гр. obshtina-dupnitsaДупница за периода 2014-2020., както и система от комплексни дейности, целящи постигане на трайно подобрение в икономическите, екологичните, климатичните, социалните и демографските условия на града и периферията му. Инвестиционната програма кореспондира и с други големи инвестиции на територията на града и неговата периферия, включително инвестиции, финансирани от ЕСИФ и е в съответствия с общите цели за развитие на общината. Програмата цели да осъществи логическия преход между одобрения ИПВГР на град Дупница и конкретните проекти, за които ще се предостави БФП. Насочена е към постигане на максимална интеграция на интервенциите на територията на града за пълното му възстановяване и развитие на идентифицираните зони на въздействие. Основната цел на програмата е постигането на синергичен ефект от координираното изпълнение на различните местни секторни политики и инвестиции на територията на града, по начин, по който добавената стойност на това цялостно решение, да надхвърли ефекта, които би бил на лице, ако всяка от тези политики и инвестиции биха били изпълнени по отделно.

Специфични цели

Специфичните цели на Инвестиционната програма са в съответствие с отделните инвестиционни приоритети на процедурата за предосткавяне на безвъзмездна финансова помощ: – Да се повиши енергийната ефективност и да се достигне най-малко клас на енергопотребление „С“ в жилищния сектор. Тези инвестиции целят да доведат по по-висока енергийна ефективност и да допринесат пряко за намаляване на крайното енергийно потребление в домакинствата и подобряване на мобилността на хората с увреждания. Косвено води до намаляване на парниковите газове. – Да се повиши качеството на живот, социалното включване и подобряването на екологичната среда чрез благоустрояване на физическата среда в градовете; – Да се осигури подходяща социална инфраструктура, включително съвременни социални жилища за настаняване на уязвими и необлагодетелствани групи от населението. – Да се подобрят условията за достъп до културен живот. Развитието на културния живот и инфраструктура в градовете ще допринесе за социалното включване и ще повиши качеството на живот на хората, живеещи в тях; – Да се обнови и модернизира общинската образователна инфраструктура. Обновяването на материалната база на образователната инфраструктура цели цялостното подобряване на учебния процес, улесняване въвеждането на нови методи на обучение, които да повишат и задържат интереса на учениците и да се отрази благоприятно на мотивацията им за по-добра активност при усвояване на знанията и реализацията им на пазара на труда; – Да се създаде по-ефективен, по-бърз и по-екологичен градски транспорт с по-малко потребление на енергия и възможности за алтернативни форми на транспорт. Цели се чрез поддържане на градска транспортна система от различни видове екологосъобразни превозни средства да бъде постигнато балансирано разделение и да се намали отрицателното влияние върху околната среда; Община Дупница приема предложения от граждани и представители на заинтересованите страни относно изготвянето на Инвестиционната програма, както и за излъчване на представители в работната група, която предстои да бъде назначена с такава цел от Кмета на Общината. Предложенията може да се отправят чрез официални писма в Делеводството на Община Дупница всеки работен от 9.00 до 17.30ч. до 10.12.2015г., на имейл admin_dupnitsa@dupnitsa.bg или на телефон 0701/5-92-11.

 

Print Friendly

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien