Община Дупница с отчет за инфраструктурните проекти за изминалата година и тези в процес

Община Дупница обяви обобщена справка на инфраструктурните проекти, които са приключени през миналата година, както и на тези, които предстои да бъдат реализирани през 2021 година.
Ето и отчета:
Приключени през 2020 г. инфраструктурни проекти

1. Проект № BG16RFOP001-1.029-0004 „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в многофамилни жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.029-0004 – С01, процедура BG16RFOP001-1.029 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 Дупница“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по ОПРР 2014-2020.

Обща стойност на проекта – 2 366 493.29 лв.

Чрез този проект е подобрена енергийната ефективност на 7 жилищни блока в гр.Дупница. Обекти на интервенция са: ж.к. „Бистрица“, бл. 90; ул. „Св. Иван Рилски“ № 72, бл. 46; ул. „Трети гвардейски полк“ № 12; ж.к. „Развесена върба“, бл. 4; ул. „Велико Търново“ № 1; ул. „Иван Вазов“ № 59 и ул. „Трети гвардейски полк“ № 14.

Изпълнението на мерките за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради допринесе за:
по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия;
подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;
осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.
В резултат от изпълнението на проекта 175 домакинства са преминали в по-горен клас на енергопотребление, намалени са емисиите на парниковите газове и са обновени 7 многофамилни жилищни сгради.

2. Проект № BG16RFOP001-1.029-0003 „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Дупница“, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.029-0003- С01 за изпълнение на проектно предложение BG16RFOP001-1.029-0003 „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Дупница“ по процедура BG16RFOP001-1.029 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Дупница“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по ОПРР 2014-2020.

Обща стойност на проекта: 1 284 989, 31 лв.

В резултат от изпълнението на проекта са изградени нова детска градина в ж.к. Бистрица” и нов физкултурен салон в ОУ „Неофит Рилски“. Проектът е изготвен съгласно одобрения Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Община Дупница, насочен към подобряване качеството на стандарт на живот, социална интеграция, възстановяване и опазване на културни и природни ценности и развитие на екологична инфраструктура, водеща до устойчиво и балансирано развитие и модернизация на техническа инфраструктура и градската среда.

3. Проект № BG16RFOP001-5.001-0038 „Дом и подкрепа за всяко дете“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0038–С01, Приоритетна ос „Регионална социална инфраструктура”, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“.

Стойност на проекта: 381 998.59 лв.

Община Дупница като конкретен бенефициент по Оперативна програма „Региони в растеж“ с финансовата подкрепа на ЕС и държавния бюджет на Република България изгради нов Център за настаняване от семеен тип за деца с 12 места за настаняване /ЦНСТ/.

В резултат от изпълнението на проекта бе изградена подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентна услуга в община Дупница, а именно – Център за настаняване от семеен тип за деца с капацитет 12 места, който да замени институционалния модел на грижа с отглеждане в среда, близка до семейната.

4. Проект № BG16RFOP001-5.001.-0052 „Подай ръка!“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, Договор за безвъзмездна финасова помощ № BG16RFOP001-5.001-0052–С01, Приоритетна ос „Регионална социална инфраструктура”, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“

Обща стойност на проекта: 376 514.65 лв.

Изграденото ново Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст е изцяло в унисон с новия модел и предвидените реформи в социалното законодателство.

Грижата за децата като цяло, определя до голяма степен визията за социално – икономическото развитие в дългосрочен план на всяка форма на обществено – икономически взаимоотношения. Това от своя страна поставя основна цел пред проектното предложение на Община Дупница – да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, включително и здравно-социални, които да заменят институционалния модел на грижа за деца.

В резултат от изпълнението на проекта е изградена една нова сграда, в която към момента са настанени деца, лишени от родителски грижи и деца в риск и е разширена дейността на съществуваща и функционираща социална услуга ЦСРИ, с оглед превръщането му в Дневен център за деца с увреждания и техните семейства.

5. Проект: “Почистване и възстановявяне на кът за отдих и почивка в с.Червен брег”, финансиран от Национална кампания “Чиста околна среда – 2020г.” на ПУДООС. Проектът се финансира чрез програмата: “Обичам природата – и аз участвам”. Вносител на проекта: Кметство Червен брег, Община Дупница.

Стойност 10 000 лв.

С реализирането на проекта се създаде кът за отдих и почивка и се възстанови парка в центъра на селото, който от години беше занемарен и неподдържан.Чрез проектното предложение паркът отново се превърна в притегателно място за всички жители и гости на селото, място за реализация на редица културни мероприятия и др. По този начин се даде възможност на жителите на селото да реализират мечтата си отново да видят парка облагороден и пълен с живот.

6. Проект: “Изграждане на детски кът за спорт и игри” финансиран от Национална кампания “Чиста околна среда – 2020г.” на ПУДООС. Проектът се финансира чрез програмата: “Обичам природата – и аз участвам”. Вносител на проекта: Кметство Крайници, Община Дупница.

Сума за реализиране на проекта: 10 000 лв.

С реализирането на проекта се обособи детски кът за спорт и игри, който има предимството, да е близо до училището и детската градина на с.Крайници. Това осигури място за игра и забавление на всички деца, живеещи или гостуващи в селото. На територията на селото няма спортна площадка, където подрастващите да се занимават със спорт на открито, така че чрез новосъздадената инфраструктура, децата придобиват място за игри на открито, което е от жизнено значение за тяхното ментално и физическо развитие.

Инфраструктурни проекти в процес на изпълнение и предстоящи за изпълнение през 2021 год.

7. Проект № BG16RFOP001-1.029-0005 „Изграждане на Център за временно настаняване /ЦВН/“, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.029-0005-С01 по процедура BG16RFOP001-1.029 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Дупница“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по ОПРР 2014-2020.

Стойност на проектното предложение – 474 710.88 лв.

Обектът представлява ново строителство на сграда, предназначена за Център за временно настаняване /ЦВН/ на територията на Община Дупница, гр.Дупница. Това е мярка от група дейности „Социална инфраструктура“. Център за временно настаняване е с капацитет 10 места, като място за живеене на бездомни лица със срок не повече от 3 месеца в рамките на календарната година, който при необходимост може да се удължава до 6 месеца, съдействие за включване в курсове за квалификация и преквалификация и/или за намиране на работа, както и за социална адаптация на потребителите.

Предвижда се обектът да се изгради в срок 15.07.2021година.

8. Проект BG16RFOP001-1.029-0006 „Реконструкция и облагородяване на междублокови пространства в ж.к. Бистрица“, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.029-0006 – С01 по процедура BG16RFOP001-1.029 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020- Дупница“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по ОПРР 2014- 2020.

Стойност на проектното предложение – 1 350 016.39 лв.

Проектното предложение включва мерки, които изцяло кореспондират с Инвестиционен приоритет 3 „Градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и предвижда изграждане, реконструкция, рехабилитация, облагородяване на инфраструктура с отворен достъп като зони за обществен отдих, елементи на градската среда, детски площадки, алейна мрежа, тротоари, достъпна среда за хора с увреждания и други, които ще бъдат обществено достъпни и няма да бъдат експлоатирани по икономически начин. Акцентът ще бъде възстановяване на зелени площи и създаване на привлекателни и комфортни пространства в съседство с жилищни единици.

– Изграждане на нови детски площадки със зони за възрастова група от 0 до 3г и от 3 до 12г; – Създаване на площадка за фитнес на открито; – Обособяване на площадка с маси за шах и табла; – Осигуряване на места за отдих и беседи. Това включва ситуирането на пейки и маси, които заменят съществуващите с цел да придадат еднороден характер на конкретната зона; – Подмяна на декоративните настилки; – Допълване с ново енергоспестяващо осветление; – Реконструкция и преосмисляне на съществуващата алейна мрежа. Използването на декоративна настилка от бетонови павета и бетонови ивици, като пешеходните направления са подчинени на съществуващите вече такива.

Предвижда се обектът да се изпълни в срок 15.09.2021година.

9. Проект № BG16M1OP002-2.010-0043 „Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, мeстност Злево, гр. Дупница” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.010„Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОП „Околна среда 2014-2020 г.”

Обща стойност на проекта 5 059 839,72 лв.

Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.010-0043 за изпълнение на проект „Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, мeстност Злево, гр. Дупница“, по процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от ЕФРР и КФ на Европейския съюз е подписан на 11.02.2021 г. от Кмета на Община Дупница.

Депото не отговаря на изискванията на Наредба №6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и поради тази причина експлоатацията му е прекратена със Заповед № РД-121/20.11.2017 г. на Директора на РИОСВ – Перник, считано от 31.12.2017 г.

Основните цели са подобряване на екологичните характеристики на района, предотвратяване на отрицателните въздействия върху компонентите на околната среда и произтичащите от тях рискове за здравето на населението. Целите на проекта ще бъдат постигнати чрез техническата рекултивация на терена.

Така ще се намали замърсяването на околната среда и ще се предотврати рискът за здравето на населението. Последващата биологична рекултивация ще бъде извършена в срока на устойчивост на проекта, съгласно предвидените дейности в проектната документация. Общата рекултивирана площ ще е 76 661 кв.м.

Предвижда се обектът да се изпълни в рамките на 2021 година.

10. Проект № BG16M1OP002-2.002-0008 – СО1″Проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня“, финансиран от ОП“Околна среда“ с договор подписан на 18.12.2018г. между Общините Дупница, Сапарева баня, Бобов дол и Министерство на околната среда и водите, в качеството му на Управляващ орган на ОП“Околна среда 2014-2020 г” по процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”.

Стойност 11 317 350,00 лв.

По проекта се предвижда да се изградят инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци. Общата цел е да се намали количеството депонирани отпадъци в общините Дупница, Сапарева баня и Бобов дол, чрез изграждане на инфраструктура за разделно събиране и оползотворяване на зелените битови отпадъци и предварително третиране на смесените битови отпадъци, което да доведе до поетапно намаляване на количествата биоразградимите отпадъци за депониране и увеличаване на дела на рециклираните и оползотворените отпадъци.

11. Проект CB006.2.21.144 „Обща история и култура – мост отвъд границите“ по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България-Македония. Водещ партньор по проекта е Община Куманово, Република Македония, Община Дупница е втори партньор.

Общ бюджет 481 699.61 евро, от които 220 473,25евро за Община Куманово и 261 226,36 евро за Община Дупница

Основната цел на проектното предложение е повишаване на туристическия потенциал на региона чрез инициативи за сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство. От страна на Община Дупница се изгражда Културен институт, съдържащ фондохранилище, лаборатории и зала за постоянна експозиция на общинската художествена галерия. Това се осъществява на мястото на бившето общежитие на Професионална гимназия по облекло и обувно производство. Бъдещият Културен институт ще бъде част от Общинската художествена галерия, позиционирана към настоящия момент в Околийската къща, която е обект на недвижимо културно наследство и се използва като изложбена зала.

Двете сгради се намират в непосредствена близост, в рамките на едно дворно място, което ще позволи създаването на един общ архитектурен комплекс, в който галерията ще има възможност да разгърне по-мащабно своята дейност.

От страна на община Куманово са предвидени дейности за консервация, реставрация, възстановяване и реконструкция на бившия хотел „Солун“ в Куманово и превръщането му в културен център, който да покаже стария градски начин на живот в района на ТГС и да осигури място за разнообразни културни мероприятия и инициативи. Предвидена е и доставка на мебели и за да се постигне завършен вид на туристическия обект.

С проекта се създава виртуален музей на старото градско наследство в района на ТГС – той ще бъде интерактивен и ще позволи на местните хора да качват и представят своята информация за градския живот в Куманово и Дупница през миналия век.

Срок на изпълнение 17.06.2021 година.

12. Проект CB007.2.32.142 „Опазване и възстановяване на екосистемите на ТГС чрез подобряване на качеството на речните води и почви“, финансиран по програма “Интеррег – ИПА-ТГС България-Сърбия”, ИПП № 2014TC16I5CB007-2. Водещ партньор – Община Дупница. Проектен партньор 2 – Община Търговище от Република Сърбия.

Общата стойност на договора е 590 754,61 евро, от които 293 792.44 евро са за Община Дупница и 296 962.17 евро за Община Търговище.

Целта на проекта е да насърчи по-доброто разбиране и сътрудничество между партньорите, особено в областта на опазването и ревитализацията на екосистемите на трансграничния район, както и запазването и подобряването на качеството на почвите, въздуха и водата. Чрез укрепването на речните корита в двете общини ще бъде намален рискът от химическо замърсяване на реките с петролни продукти, масла и механични примеси.

От страна на Община Дупница проектът предвижда инвестиционни дейности за изграждане на подпорна стена на коритото на река Бистрица в с.Бистрица и доставка на многофункционална почистваща машина.

От страна на Община Търговище се предвижда изграждането на подпорни стени на реките Вучи До, Прелесячка и Рибна, както и доставка на минитоварач и самосвал.

Срок на изпълнение 16.05.2021година.

13. Проект CB006.2.21.150 „Устойчиво използване на културното наследство в Дупница и Крива Паланка“, финансиран от Interreg – ИПП България – Северна Македония, Приоритетна ос – туризъм, Специфична цел – 2.1 Повишаване на туристическия потенциал на региона чрез инициативи за сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство. Община Дупница е водещ партньор, втори партньор е Община Крива Паланка

Обща стойност- 459 435.02 евро, бюджет за Община Дупница: 235 532.92 евро бюджет за Община Крива Паланка: 223 902.10 евро

Проектните дейности предвиждат реконструкция на историческата Часовникова кула на гр. Дупница. Предвидени са дейности за реставрация и консервация на вътрешната и външната дървена конструкция и панели, укрепване на кулата, реставрация на каменните фасади, подобряване на района.

За Община Крива |Паланка е предвидена реконструкция на 885,33 метра от 2 пешеходни пътеки от Крива паланка до манастира „Св. Йоаким Осоговски“, който е главната местна туристическа атракция. Също така е предвидено организиране на фестивал в близост до манастира „Св. Йоаким Осоговски“ за привличане на повече внимание и реклама на трансграничния регион.

В рамките на проектните дейности ще се изгради информационна система, която ще включва важна информация за културното наследство в двете общини. Специално внимание ще бъде отделено на Часовниковата кула и на манастира „Св. Йоаким Осоговски“.

Срок на изпълнение 14.01.2023 година.

14. Проект № BG16RFOP001-1.029-0007-M007 „Преустройство и смяна на предназначение на Младежки дом в Градски исторически музей – гр. Дупница“ – ОП „Региони в растеж“ по процедура BG16RFOP001-1.029 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020- Дупница“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по ОПРР 2014- 2020.

Стойност на проектното предложение: 2 178 883.00 лв., от които 1 470 000.00 лв. – безвъзмездна финансова помощ и 708 883.00 лв. – финансиране от финансов инструмент по ОПРР 2014-2020.

В рамките на проекта е предвиден комплекс от дейности, свързани с преустройство и смяна на предназначение на Младежки дом в Градски исторически музей – гр. Дупница с цел развитие на културната инфраструктура и подобряване условията за достъп до културен живот. Проектът ще допринесе за постигане на максимална интеграция на интервенциите на територията на града за пълното му възстановяване и развитие на идентифицираните зони на въздействие. Обособяването на Исторически музей – гр. Дупница ще подпомогне града в посока привличане на нови туристи и посетители, което от своя страна ще изиграе благоприятна роля върху неговата икономика. Създаването на постоянна музейна експозиция се разглежда като важна стратегическа цел за Община Дупница, тъй като на този етап няма постоянно действаща историческа или художествена експозиция, която да отговори на съвременните естетически нужди на населението на града и неговите посетители. Историческият музей ще бъде единственото място на територията на града и района, което ще даде възможността на неговото население и посетители да се запознаят със следните експозиции: „Археология“, „Етнография ; „Зала за временни и гостуващи изложби“; „Зала за аудиовизуални презентации“. Вследствие на реализацията на проекта ще бъдат развити ефективно културният живот и инфраструктура в града, като изложеното ще допринесе пряко за социалното включване и ще повиши качеството на живот на хората, живеещи в град Дупница.

15. Преодоляване на двусменния режим на обучение в ОУ „Евлоги Георгиев“, град Дупница чрез пристрояване на допълнителна образователна инфраструктура към основната сграда“, финансиран от Министерство на образованието.

Стойност на проектното предложение: 513 700 лв.

С предвидените инфраструктурни дейности в ОУ „Евлоги Георгиев“ ще се създадат предпоставки за успешното въвеждане на едносменен режим за посещаване на образователната институция. Проектното предложение е в унисон със Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система деца 2018 – 2020 г., която изисква обхващане и задържане на деца в образователната система, а нормативната уредба на дейностите в училищното образование предвижда организация на учебния ден на едносменен режим. В тази връзка Община Дупница подготви и спечели финансиране за разширяване материалната база на ОУ „Евлоги Георгиев“ като заложи надстрояване на трети етаж към част от основната сграда, преустройство на два от етажите, с цел обособяване на 6 учебни стаи и изграждане на сграда на допълващото застрояване. Също така е предвидено закупуване на обзавеждане за 6 учебни стаи и асфалтиране на училищен двор.

По този начин училището ще има възможност да премине на едносменен режим на обучение, тъй като то е единственото в област Кюстендил, обучаващо учениците си на 2 смени.

В учебното заведение се обучават 394 ученици в 19 паралелки. По резултати от националното външно оценяване в VII клас то е на 6-о място в Област Кюстендил по Български език и литература и на 8-о място по Математика

16. През 2021 г. в община Дупница ще се изпълнят 3 проекта, финансирани от Национална кампания „За чиста околна среда“ на ПУДООС. Първият проект с вносител кметството на с. Яхиново. Неговата цел е обособяване на детски кът за отдих и спортни игри. Осигуреното финансиране е 10 000 лв. Предвидени са дейности за доставка и монтаж на комбиниран фитнес уред (GF26), доставка и монтаж на тенис маса за външна употреба, доставка и монтаж на детска беседка и доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение с 2 улея. С подобряването на средата на живеене в с.Яхиново се цели да се създадат подходящи условия за развитие на пълноценна почивка и обособено място за игра и спорт на децата. Съществуващата детска площадка не е достатъчна за всички деца, които искат да я ползват и има нужда да се прибавят и нови уреди за игра и такива за спорт за по-големи деца, навлизащи в юношеска възраст, които пък имат нужда от спорт на открито.

Вторият проект предвижда изграждане на детски кът за отдих и игри в района на Социалните жилища в гр.Дупница. Финансирането е в размер на 10 000 лв. Предвидените дейности по проекта са доставка и монтаж на дървена ограда, доставка и монтаж на врата за оградата, доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение с 2 улея, доставка и монтаж на люлка (махало)комбинирана, доставка и монтаж на пейка (гръб) – 5 броя, доставка и монтаж на кошчета – 4 броя

С реализирането на проекта се цели да се осигури подходящо място за игра на децата сред природата, за да може да я опознаят и обикнат, а оттам да се научат и да се грижат за нея. Кварталът, за който се отнася проектното предложение е нов комплекс, в който са обособени така наречените социални жилища, обитавани от социално слаби семейства, които нямат възможност да предоставят на децата си подходящи условия за игра. Преди година в квартала беше извършен и ремонт на уличната мрежа. С реализацията на проектното предложение и изграждането на красива и функционална детска площадка ще се постигне завършен вид на модерния му облик.

Последният проект, финансиран по програмата, е за изграждане на зона за отдих и спортни игри на ул.“Отовица“ в гр.Дупница. Осигурената сума за реализирането му е 10 000 лв.

Предвидени са дейности за доставка и монтаж на комбиниран фитнес уред (GF26), доставка и монтаж на комбиниран фитнес уред (S15), доставка и монтаж на беседка с маса, доставка и монтаж на 3 пейки и доставка и монтаж на 4 кошчета.

Целта на проектното предложение е да попълни дефицита от места за забавление на подрастващите младежи от гимназиалния курс, особено за квартала около ул. “Отовица” на гр.Дупница. Придобивката е особено актуална за настоящия момент, когато младите хора са ограничени във възможностите си за занимания на открито. Постоянното пребиване и затваряне в къщи се отразява върху психиката на децата и води до необщителност и асоциалност. Мястото, което е избрано за изграждане на зона за отдих и спортни игри на ул.“Отовица“, се намира на тихо и спокойно място, в близост до бивши механотухникум и това ще спомогне за превръщането му в притегателен център и предпочитано място за всички тези деца.

Print Friendly

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien