КОЙ?КОЙ?КОЙ? Катин: Аз подадох сигнала! Минков: Аз подадох сигнала!

Под полицейска и прокурорска окупация осъмна вчера кметството в община Кочериново. Още към 8 часа сутринта три кюстендилски полицейски автомобила, единият от кои­то криминалистична лабора­тория, паркираха пред сгра­дата на общината, етажът на кмета Иван Минков бе бло­киран от полицаи, достъпът на граждани бе забранен, а в четири стаи започна про­верка на строителни книжа, касаещи европроектите за канализациите в селата Стоб и Мурсалево. "Какво става пак" – питаха се подранили граждани на площада, които оживено коментираха по­редната полицейска акция в община Кочериново. "Сега поне ни спряха още преди входа, когато атакуваха Катин преди три години, напра­во ни заключиха в кметство­то", обясняваше мъж на око­ло 55 години, който отказа да се представи.

Малко преди 9 часа с бод­ра походка пресече площа­да бившият кмет на Дупница и бивш депутат от СДС д-р Панчо Панайотов. Той реа­гира с изненада, че в общи­на Кочериново отново се провежда полицейска акция. "Не знам нищо, идвам по лична работа", каза Панайо­тов, след което бързо изчез­на в сградата. Проверката на прокуратурата и полиция­та продължи почти пет часа.

От държавното обвинение съобщиха, че проверката в община Кочериново е стар­тирала в края налятото и ка­сае проект за изграждане на нова канализация на селата Мурсалево и Стоб на стой­ност 10 млн. лева. Финанси­рането на проекта е по Опе­ративна програма "Развитие на селските региони". По първоначални данни става дума за злоупотреби за око­ло 5 млн. лв.

Може да се окаже, че цялата сума по проекта е ще­та, тъй като първоначално събраните данни показват, че фирмата изпълнител не е спазила спецификациите по изграждането на обекта, казаха разследващите. Оча­ква се и становище на РДНСК може ли да се полза водопроводът.

Окръжна прокуратура – Кюстендил е образувала до- съдебно производство за финансови злоупотреби, ка­то засега то е срещу неиз­вестен извършител. Пред­стои след събирането на цялата документация по проекта да се назначат и ек­спертизи, които в предвари­телния етап няма как да бъ­дат назначени, обясниха икономическите ченгета от Кюстендил. Според тях едва след това ще бъдат привли­чани за обвиняеми служите­ли на кметството и на фир­мата изпълнител, които не са си свършили работата.

Ще бъде назначена експертиза не само на строи­телно-монтажните работи, но и на тръбите, като се предвижда проверка и дали те съответстват на класа, по­сочен в проектната докумен­тация, казаха разследващи­те. В кметство Кочериново са проверени'4 помещения – стаята на главния архитект на общината и на счетоводс­твото и архива, където се търсят оригиналите на доку­менти.

В края на 2011 година, по време на отчета си, пред об­ластния управител на Кюс­тендил Владислав Стойков кметът на Кочериново Иван Минков обяви като успех на неговия екип спечелването на два големи проекта – за канализацията на селата Стоб и Мурсалево, на обща стойност 12 млн. лв. Дого­ворите с фирмата изпълни­тел вече са подписани и ра­ботата трябва да започне до един месец, каза тогава Мин­ков.

На практика изпълнител на обекта е "ПСТ ХОЛДИНГ" АД в консорциум с "ПСТ – ЮНИВЪРСЪЛ" и "НОВА ТЕХ­НО БИЛДИНГ" ООД. Двата консорциума започнаха из­пълнението на двата ВиК проекта, включващи изграж­дане на 11 километрова ка­нализационна мрежа в с. Стоб и 19-километрова ка­нализационна мрежа в с. Мурсалево. По проектите се предвижда да бъдат изграде­ни ревизионни и събирател­ни шахти, шахти с компенсатор и опорен блок, дъж- допреливници, сградни от­клонения, улични оттоци и мост-канал. Успешното реа­лизиране на проектите ще предостави на местното на­селение и икономика, съвре­менна водоснабдителна и канализационна система, която отговаря на българ­ските и европейски стандар­ти, и ще подобри санитарно- хигиенните и екологични ус­ловия на района.

Строителен надзор на обектите е "Геоексперт Бъл­гария" ЕООД, проектант – "СИРТЕКС" ЕООД. Срокът на изпълнение е в рамките на 4 месеца, а стойността на до­говорите – съответно 4 640 830.24 лв. С ДДС и 5 304 191.48 лв. с ДДС. След няколкомесечно забавяне, на 2.07.2013 година, прото­кол за откриване на строи­телни площадки за изграж­дането на канализацията на Мурсалево и Стоб бе подпи­сан от кмета на Кочериново Иван Минков и шефа на фир­мата изпълнител консорциум "ПСТ Юнивърсъл" Иван Ива­нов. Още в същия ден в Мур­салево, където бе струпана техника на консорциума, 40 работници започнаха рабо­та на обекта.

"Проверката на кмета на Кочериново Иван Минков е по мой сигнал, който пода­дох до прокуратурата преди около 3 месеца", това заяви вчера пред "Струма" бив­шият градоначалник на об­щината Костадин Катин. Спо­ред него става дума за 5 млн. лв. европейски пари, които били спечелени по проекти по негово време. "Това е по­ловината от сумата за кана­лизациите на Мурсалево и Стоб, които бяха преведени още по мое време в специал­на сметка на общината. Кой­то е запознат с европейско­то финансиране, е наясно, че тези сметки не могат да се пипат току-така, там за всяка стотинка си има определен ред, иначе буквално режат ръце. А какво се случи в дей­ствителност. През моето кметуване парите престояха във въпросната сметка една година, докато се задвижат нужните процедури за изпъл­нение на проектите. Мен за 30 тополи ме направиха луд, побеля ми косата от следс­твия, проверки и съдилища да докажа, че съм невинен, а в случая става дума за це­ли 5 млн. лв. Искам Минков да го проверяват така, както мен – влизаха ми в къщата, отвориха ми касата, гледаха ми колко струват костюмите в гардероба, провериха ми сметки в 30 наши и 60 чуж­ди банки, върнаха ми данъч­на проверка 15 години на­зад, още когато не бях кмет. За 2 м. 2 пъти правиха обиск в къщата ми и ДАНС, и ГДБ0П. В резултат на тормо­за двете ми дъщери замина­ха за Италия и сега са там. За да не си мислят, че имам там апартамент, както се го­вореше, съм извадил и доку­менти за наемите, които пла­щам за квартирата им. Нека сега така да ровят и около Минков, пък да видим какво ще излезе", коментира емо­ционално Костадин Катин.

Кметът Иван Минков зая­ви: Напълно съм спокоен, проблеми в община Кочери­ново няма. Това е основание за едни проверки, които те­кат още от пролетта на Ок­ръжна прокуратура – Кюс­тендил. Става въпрос за две­те канализации,които се из­граждат в селата Стоб и Мур­салево. Проблемът е между строители и строителен над­зор. В момента взимат ори­гиналните документи, които преди това сме ги давали ка­то копия, за строителството на канализациите, каза кме­тът на Кочериново Иван Минков. Той е на мнение, че няма опасност да бъде от­странен временно от работа заради проверката.

Сигналът за извършвана­та проверка е подаден от мен още през април тази година. Сигнализирах главния про­курор, Окръжна прокурату­ра, Министерство на финан­сите, държавен фонд "Земе­делие", заяви пред "Струма" кметът на община Кочерино­во Иван Минков. Причината да подам сигнала е забав­янето на строителството на канализацията за селата Стоб и Мурсалево. То започ­на през юли. Опасенията ми са дали е строено качестве­но. Аз нямам отношение към проблема. Това касае "Строителен надзор" и фир­мата изпълнител на обекта, каза Минков и допълни, че предстои да се направят ек­спертизи на начина на построявене и изпоплзваните материали. "Останалото е спекулация", заключи той.

Автор: В-к „Струма“

Снимка: бтв

Print Friendly

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien