85 % от всички регистрирани криминални престъпления в областта са в Дупница и Кюстендил. Какво показва отчета на ОДМВР?

Противодействие на конвенционалната престъпност През 2015 г. в Кюстендилска област се отчита занижаване на криминалната активност в сравнение с 2014 г. През 2015 г. по данни на регионалната полицейска статистика са регистрирани 1915 престъпления, от тях са разкрити 797. Регистрираните престъпления през 2014 г. са 2042, разкритите са 549. Коефициентът на разкриваемост за регистрираните през годината криминални престъпления е 41.62 % – увеличението е с 14.73 пункта.

Интензивността на криминалната престъпност, съпоставена с предходната година, бележи спад – коефициентът на престъпност за областта е 1442 престъпления на 100 хил. души население – намалението е с 95 престъпления за годината. Делът на регистрираните престъпления през годината спрямо общия брой в страната е 1.98 %. Със снижение нивото на криминалната престъпност в сравнение с 2014г. са: РУ Кюстендил – с 65, и РУ Дупница – със 102 бр., а с ръст са: РУ Бобов дол – с 5 бр., и РУ Рила – със 7 бр. 85.4 % от всички регистрирани криминални престъпления са в РУ Кюстендил и РУ Дупница. На обществени места през 2015г. са извършени 946 криминални престъпления, с 84 бр. по-малко в сравнение с 2014 г., разкрити от тях са 45.45 %. С увеличение на коефициента на разкриваемост на криминалните престъпления са всички РУ – в РУ Бобов дол с 18.29 пункта, в РУ Дупница с 15.61 пункта, в РУ Рила с 12.95 пункта и в РУ Кюстендил с 11.13 пункта. В структурно отношение регистрираните през 2015 г. престъпления са: 4.5 % срещу личността, 56.6 % – срещу собствеността, 27.7 % – общоопасни престъпления и 11.2 % – други КП В областта са редки случаите на тежки престъпления срещу личността, а извършваните обикновено са на социално битова основа, в резултат на възникнали междуличностни скандали, в болшинството случаи са извършени под въздействие на алкохол. Няма регистрирани умишлени убийства.

Престъпленията против собствеността на гражданите намаляват с 11,1 % в сравнение с 2014 г. Те представляват 56,6 % от всички регистрирани престъпления. От регистрираните 1085 престъпления против собствеността са разкрити 19.45 %. За 2015 г. грабежите значително намаляват – регистрирани са 7, спрямо 17 за 2014 г. Разкрити са 6 грабежа или над 85 %. Болшинството от случаите представляват улични грабежи. Потърпевши са предимно възрастни хора. Предмет на посегателство са златни накити и пари. През изминалата година няма регистрирани въоръжени грабежи, както и грабежи по главни пътища и магистрали в областта. Най-масовите престъпни деяния са кражбите, засягащи голяма част от населението в областта. Тенденцията при тях е към намаление – от 52.05 % от всички регистрирани престъпления за 2014 г. на 41.82 % за 2015г. Намаление има и на домовите кражби. Делът им е 23.6 % от всички регистрирани кражби. През 2015 г. се проявява тенденция на рязко намаляване броя на кражбите от магазини и тези от офиси и фирми. Обект на посегателство от търговските обекти най-често са цигари, алкохол и хранителни продукти, пари от оборота на обекта. Кражбите на части и вещи от МПС също намаляват от 116 за 2014 г. на 98 за 2015 г. Предмет на посегателство са акумулаторни батерии, авто-радио и CD-плеъри. Регистрирани са и случаи на кражба на пари и документи, съхранявани в паркирани МПС. През 2015 г. намаление престъпната дейност, свързана с измами, включително и по телефона. Регистрирани са 46 случая при 54 за 2014 г. Извършители на тези прояви са гастролиращи лица от други региони, непознати за района. Обект на въздействие най-често са възрастни лица, поддали се на измамата, независимо от многократно провежданите превантивно-разяснителни мероприятия чрез средствата за масово осведомяване и лични срещи на полицейските инспектори с жители на малките населени места. Противодействието е с променлив успех и във всички случаи изисква незабавни ОИМ. Разкрити са 9 случая. Групата на общоопасните престъпления показва значително увеличение – с 9 пункта. Регистрирани са 530 общоопасните престъпления, от които 73.4 % са разкрити. Основна част в тази група отново заемат престъпленията по транспорта – 349 /223 бр. за 2014 г./, които представляват главно престъпления по чл.343в от НК. Посегателствата над МПС спрямо предходната година бележат увеличение от 16 на 26 бр. Регистрираните палежи са 38, това е с 6 повече в сравнение с 2014 г. Престъпната дейност по линия “Наркотици” е свързана основно с разпространение на наркотични вещества. Наблюдава се устойчивост в броя на установените случаи на притежаване на НВ – 70-80 бр. годишно. Разкриваемостта по линията е над 80 % за 2015г. През годината в сферата на икономиката са регистрирани 291 престъпления, от тях разкритите са 194. За съпоставка през 2014 г. са регистрирани 167 и разкрити 44 икономически престъпления. Коефициентът на разкриваемост е 66.67 %, при 27 % за предходната година. За страната коефициентът на разкриваемост за 2015 г. е 32.19 %. Броят на регистрираните икономически престъпления бележи значително увеличение, съпоставен с 2014 г, причина за което са регистрираните над 150 случая за упражнено право на глас в проведените избори за Европарламент през 2014 г. от лица, които нямат право на това – престъпление по чл.168, ал.1 НК. Двойно е нараснал % на разкритите икономически престъпления. През годината са разкрити 239 икономически престъпления /без отчитане периода на регистрацията им/. Като извършители на тях са уличени 255 лица. През 2015 г. самостоятелно или съвместно с други контролни органи системно са провеждани специализирани полицейски операции /СПО/. 38 от проведените СПО са по противодейстие на разпространението на акцизни стоки, 11 СПО по заложните къщи, 9 СПО по линия „Гори и дърводобив“, 4 СПО по линия „Селско стопанство“, 13 СПО за търговия с отпадъци от черни и цветни метали, 11 СПО съвместно със служителите на Агенция по храните /основно в търговската мрежа и туристическите обекти/. Ежеседмично съвместно със служители на Митница Кюстендил и Регионална дирекция „Гранична полиция“ Кюстендил се провеждат операции за проверка на лица и фирми занимаващи се с превоз, съхранение и търговия с акцизни стоки – тютюневи изделия и алкохолни напитки. През изминалата 2015 година са установени и иззети 175 509 къса цигари без български акцизен бандерол, 7,96 килограма нарязан тютюн, 60 литра алкохол. На нарушителите са наложени административни санкции от съответните контролни органи и са образувани ДП. През 2015 г. са проверявани 14 сигнала за извършени престъпления, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз и са образувани 6 досъдебни производства.

Охранителна дейност, свързана с опазването на обществения ред и противодействието на престъпността: – опазване на обществения ред През отчетния период бе гарантиран обществения ред в областта и осъществено активно противодействие на конвенционалните форми на престъпност, посегателствата против личността и собствеността на гражданите в обслужваните от полицейските инспектори и младши полицейските инспектори по райони. Състоянието на оперативната обстановка на територията на региона е тясно свързана с обществено – икономическия живот в страната. Основни фактори, играещи роля за криминогенната обстановка са финансовата криза и намаленият обем на работни места в областта, повишаване на цените на основните стоки от първа необходимост и безработицата. Като основен инструмент за противодействие на престъпността се утвърждаваше превенцията. Продължи прилагането на доказано ефективните практики – засилване на полицейското присъствие на обществени места, провеждането на специализирани полицейски мероприятия, целенасочена работа с подрастващите и други уязвими групи от населението. Положиха се усилия за подобряване на сътрудничеството с органите на местна власт и управление, структурите на гражданското общество и местното население за ангажиране на всички в мероприятия за противодействие на престъпността, поддържане на обществения ред и осигуряване безопасност на движението. В ОДМВР Кюстендил се създаде необходимата организация за изпълнение на отговорностите на МВР на територията, обслужвана от дирекцията, при подготовката и произвеждането на избори за общински съветници и кметове и на национален референдум на 25.10.2015 г. Съвместно с Прокуратурата се набелязаха конкретни мерки, за гарантиране на честен и безпристрастен вот. 400 служители на МВР бяха ангажирани в Кюстендилска област за охрана на секционните избирателни комисии (СИК) и за обезпечаване сигурността на изборния процес. Организирано и осъществено бе съпровождането на бюлетините към изборните секции и придвижването на комисиите след вота към общинските избирателни комисии и до Централната избирателна комисия (ЦИК). Създадена бе работна група за реагиране на сигнали, свързани с нарушения и търговия с гласове. В резултат на добрата организация на работата по обезпечаване на изборния процес, изборният ден в Кюстендилска област приключи в спокойна обстановка. Нарушения на обществения ред и деяния, които да попречат на избирателите да упражнят правото си на глас, не бяха допуснати. За времето от 9 до 25 октомври в полицията постъпиха 44 сигнала за нарушения на изборното законодателство в Кюстендилска област. Всички преписки бяха докладвани по компетентност, образувано беше 1 бързо полицейско производство в РУ Дупница срещу 83-годишен мъж, който е предложил материална облага от 100 лв. на избирателка, за да гласува за определена кандидатска листа. Звената за патрулно постова дейност /ППД/ и служителите от “Териториална полиция” /ТП/ са основен ресурс за охрана на обществения ред, с които се организира изпълнението на голяма част от основните задачи на полицията. Съществен индикатор за дейността на охранителния състав е броят на участията в масови мероприятия. Служителите, осъществяващи ППД, през 2015 година са реагирали на 5615 сигнали. Охранявали са 181 масови мероприятия. През годината са проведени 140 полицейски операции, в които са взели участие 963 служители. Издадени са 39 писмени полицейски разпореждания и 166 протоколи за предупреждение. Участвали са в разкриване на 59 престъпления. 155 са задържаните лица по ЗМВР. Със сили на РУ са конвоирани 74 лица, като в тази дейност са били ангажирани 148 служители. Съставени са 2406 акта за установяване на административни нарушения. Оказани са 5169 съдействия. Служителите от „Териториална полиция” са участвали в охраната на 334 масови мероприятия. Участвали са в 290 СПО със 786 служители. Оказани са 1204 съдействия – от тях 230 на други звена на МВР; 58 – на органи на съдебната власт; 292 – на юридически и физически лица; 282 – на общинска администрация; 37 – на жертви на домашно насилие, и 305– други. През 2015 г. от ТП са приключени 10 044 преписки. Съставени са 373 акта за установяване на административни нарушения. Разкрити с участие на служители от ТП са 299 престъпления. Задържани са 50 лица. Принудително са доведени 107 лица по НПК. Извършени са 134 проверки в местата за обществен подслон. През отчетната година от служители от ТП ежедневно е осъществяван текущ контрол по Закона за частната охранителна дейност. Проверени са 201 обекти по ЗЧОД.

Осигуряване на безопасността на движението по пътищата Състоянието на безопасността на движението в област Кюстендил през последните три години поражда тревога, тъй като в сравнение с предходния тригодишен период (2009 г. – 2011 г.) има сравнително трайно влошаване на показателите за пътно-транспортната аварийност. Убитите при ПТП за 2014 г. са 16, 14 са убитите за 2015 г. Европейските изисквания са до 2020 година убитите при ПТП да бъдат намалени с 50%. През 2015 година на територията, обслужвана от ОД на МВР Кюстендил, са регистрирани общо 568 пътно-транспортни произшествия, от които 114 са тежки с 14 убити и 143 ранени граждани. В сравнение с 2014 година общия брой произшествия е с 62 повече, тежките ПТП са с 6 повече, убитите са с 2 по-малко, а ранените с 16 повече. Най-голям дял имат ПТП от вида „сблъскване между МПС“, които са 54,4 % от общия брой и с най-голям брой ранени участници. Най-много убити – 7, има при произшествията от вида „блъскане на пешеходец“. Основна причина за възникване на ПТП си остава нарушенията на водачи на МПС – 94,7 % от общия брой ПТП, 100 % от убитите и 95,1 % от ранените. Определящо влияние върху характеристиката на пътно-транспортната обстановка на територията, обслужвана от ОДМВР Кюстендил, оказва преминаването на двата първокласни международни пътя: Е-79 и І-6. През 2015 г. от младши автоконтрольорския състав в региона са установени 11 896 нарушения. За тях са съставени 4 489 акта за установени административни нарушения и 5 576 глоби по фиш. В сравнение с 2014 г. констатираните нарушения са с 1 744 повече, съставени са 1 184 АУАН по-малко, а фишовете са с 2 837 повече. Най-масовите нарушения са: превишаване на разрешената скорост– 4623 , нередовни пътни документи – 1260 , не използване на обезопасителни колани или каски – 894, и др. Сериозен проблем остава управлението на МПС от неправоспособни – 507 са установените водачи. През 2015 г. в сектор “Пътна полиция” са издадени 1623 наказателни постановления /НП/. В НАП са изпратени 740 НП и фишове за принудително събиране на вземанията.

Превантивна дейност Информацията за дейността на ОДМВР, полезната информация за гражданите, свързана с тяхната безопасност, както и с реда за получаване на услуги, се огласяват чрез интернет страницата на дирекцията, чрез медиите и чрез тематични срещи в приемните на районните полицейски инспектори, в кметствата и на срещи с граждани и представители на местната власт. Периодично се актуализира полезната информация за: Как да предпазим домовете си от кражби, Опасност от измами, Противопожарни препоръки. Традиционно се ангажира вниманието на обществеността със специализираните полицейски операции: Децата тръгват на училище – да ги пазим на пътя!; Коланите спасяват живот!; Ваканция, пази детето! Пътната безопасност традиционно е тема и в училищата на областта. Беседите се провеждат от пътни полицаи и районни полицейски инспектори и обхващат всички ученици от първи до четвърти клас. По линия на пътната безопасност са осъществени съвместни проверки на пътни полицаи и доброволци на БЧК, представители на СБА и с участието на местните медии. През месец септември ОДМВР бе домакин на 23-я национален конкурс „Пътен полицай на годината“. В рамките на това професионално състезание в Кюстендил се проведе Ден на превенцията на пътната безопасност, съорганизатори бяха ГДНП, СБА, БЧК, ДАЗД. Превантивната работа с учениците е осъществена по план, одобрен от просветното министерство, и в партньорство с училищата в областта. Съвместно с Центъра за кариерно ориентиране са осъществени 2 професиогравски екскурзии с ученици от Кюстендил, като целта е запознаване отблизо на младите хора с различни професии и така да бъде подпомогнат техния избор. В началото на годината ОДМВР със съдействието на сдружение „Пауталия на бъдещето“ и Община Кюстендил издаде листовка за превенция на телефонните измами. 30-хилядният тираж бе разпространен сред жителите на общините Кюстендил, Трекляно и Невестино от доброволци на сдружението, кметове и кметски наместници и полицаи, като специално внимание бе отделено на самотно живеещите възрастни хора. През изминалата година са подготвени 30 тематични радио и телевизионни предавания, целящи да информират гражданите как да търсят съдействие от полицията, как да оказват съдействие на полицията, за постигнати резултати в работата на полицията, както и за оказана подкрепа. – // – Разрасналата се и продължаваща криза в Близкия и Среден Изток, най-вече продължилия конфликт в Сирия, допринесе за засилване през 2015г. на бежанската вълна в България. Това фокусира вниманието върху противодействие на незаконната миграция и контрол на незаконно пребиваващите чужди граждани. През изтеклия период незаконната миграция на територията на ОДМВР Кюстендил запази своя интензитет, въпреки увеличената тенденция за миграционен натиск на Българо-македонската и Българо–сръбската граница. През годината са проведени 24 СПО на територията на ОДМВР, свързани с проверка на местата за обществен подслон на чужденци, по спазването на изискванията на чл.28 от Закона за чужденците в Република България и установяване на незаконно пребиваващи чужденци, контрол по пътните и ЖП, входни и изходни артерии на областта, контрол по адреси, на които пребивават чужденци от т.н. рискови държави. Целта на проверките е своевременно установяване на незаконно пребиваващи чужденци, както и да не се допуска създаването на условия да се установяват незаконно пребиваващи чужденци на територията на областта. През годината са приети 239 заявления за издаване на разрешение за пребиваване. Издадени са 4 заповеди за налагане на „забрана за напускане на РБългария”, 4 заповеди за „принудително отвеждане до границата”, 4 заповеди за „отнемане на правото на пребиваване”. Извършени са 28 проверки на хотели и други места за обществен подслон и на 684 обекта, представляващи интерес. Досъдебно производство Анализът на данните за 2015 г. отчита увеличение на натовареността на разследващите полицаи от отдел “Разследване” на дирекцията – средно 98,14 досъдебни производства /ДП/ са разследвани от един служител. През 2014г. от един разследващ полицай са разследвани средно 93,8 ДП. През 2015 г. разследваните ДП са 3337, увеличение с 4,6 % спрямо предходната година. Неприключените от минал период дознания заемат дял от 19 % от общия брой разследвани ДП. Делът им през 2014г. е 16,8 %. Новообразувани са 2411 дела по общия ред , с 4,4 % повече от 2014г. 4 дела са върнати за допълнително разследване, като всички са върнати на прокурора от съдията докладчик на основание чл. 249, ал. 2, вр. чл. 248, ал. 2, т. 3 от НПК, когато от разследващ полицай е допуснато при разследването отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила . През 2014 г. броят на върнати ДП е 3. Възобновените дела запазват устойчивост спрямо предходната година – 140 за 2015 г. срещу 136 за 2014 г. Общият брой на приключените, изпратени в прокуратурата ДП, се е увеличил с 5,4 %. От тях увеличение с 23,7 % има при тези с обвинително заключение, с 11,2 % на производствата с мнение за прекратяване и с 2,8 % при производствата, приключили с мнение за спиране. Анализът на посочените цифри установява повишаване на броя на регистрираните и разследвани досъдебни производства през 2015 г. в сравнение с 2014 г. Причините за повишената натовареност и по-високия дял на регистрирана престъпност, след извършен анализ в ОДМВР Кюстендил по видове регистрирани престъпления, показва, че горното се дължи на повече от 250 преписки изпратени от сектор „Пътна полиция“ в съответната прокуратура, по които преписки с Постановления на прокурорите са образувани досъдебни производства по чл.343в от НК. Същите се приключват в сроковете по НПК, но част от актовете и съответно наказателни постановления са от преди 5 и повече години, което затруднява събирането и прилагането по делата на нужните документи и издирване на лица. Освен делата от цитираната категория се наблюдава и известен ръст на образуваните и разследвани производства срещу неизвестен извършител с предмет на престъпление предимно повреди спрямо леки автомобили. През годината реално са работили 34 разследващи полицаи. В зависимост от утвърдените графици за дежурни групи в четирите РУ, както и по конкретни казуси общо около 100 служители на икономическа и криминална полиция при ОДМВР Кюстендил, извършват действия в неотложност, извън тези в отдел “Разследване”. Доброто взаимодействие и екипният принцип на работа между разследващите полицаи, оперативните служби и прокуратурата са сред факторите, повлияли за ефективността на досъдебното разследване през 2015 г.

Изводи и установени в резултат на анализа тенденции През 2015 г. на база създадената организация в оперативно-издирвателната дейност са постигнати добри резултати в противодействието на криминалната престъпност. Разкриваемостта в ОД МВР е увеличена с 14.73 %, като едновременно с това е налице намаление в динамиката на криминалната престъпност с 6.2 % спрямо 2014 година. Ръст се отчита и в разкриваемостта на икономическата престъпност, като по този показател дирекцията се нарежда на трето място в страната. Престъпленията против собствеността показват снижение в абсолютен и в относителен размер. При кражбите и грабежите се отчита снижение в нивото в сравнение с предходната година. Значително увеличение има на общоопасните престъпления – основно престъпления по транспорта. Ръст бележат посегателствата над МПС и палежите. Продължават да се извършват престъпления, свързани със съхранение и търговия с акцизни стоки без бандерол, резултат от завишената ставка на акциза на тютюневите изделия. В областта вече са налице и прояви на престъпна дейност при усвояването на отпусканите средства по фондове от ЕС. Може да се очакват и корупционни практики от служители, осъществяващи разрешителни и контролни функции. Това ще наложи действия по защита на финансовите интереси на ЕС чрез ефективен контрол.

Print Friendly

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien